Videokonference – on-premise vs. cloud

Prohlédněte si nejdůležitější porovnání možného nasazení videokonference on-premise vs. cloud. Navyšující požadavky klientů na kvalitu spojení a bezpečnost přenosu je důležitým aspektem, který má velký vliv na měnící se poměr pořízení videokonferenci jako službu. Projděte si zásadní aspekty pořízení videokonference, díky nimž máte možnost si sestavit důležitá fakta pro konečné správné rozhodnutí.

 

 

Videokonference – on-premise vs. cloud

Video obsah – zásadní změna v komunikaci

Důvody komunikace prostřednictvím audio-vizuálního systému vycházejí z přirozených potřeb člověka, který vnímá přes 80% informací svým zrakem. Jsou veřejně známé studie toho, kolik informací je schopen člověk využít při komunikaci zvukem i obrazem současně. Neustálým zdokonalováním technologických prostředků i technologie umožňující audio-vizuální komunikaci na dálku prošla svým vývojem. Videokonferenční komunikace je známá již několik desetiletí, ovšem v posledních letech se změnou způsobu vnímání a přenosu informací prostřednictvím internetových komunikačních prostředků a v neposlední řadě s prudkým rozvojem sociálních sítí, dochází k radikálním změnám v audio-vizuální komunikaci, kde se zohledňují zkušenosti uživatelů zejména z využívání tohoto způsobu komunikace v osobním životě.

Vývoj vynucený uživateli

V dnešní době asi není potřeba příliš vysvětlovat i starší generaci uživatelů co znamená si „zaskajpovat“ – zavolat si pomocí videokonferenčního spojení s příbuzným přes celý svět v přijatelné kvalitě za velice přijatelných cenových podmínek. A právě ta zkušenost z privátních audio-video hovorů přináší i nejrůznější potřeby a požadavky do korporátních videokonferenčních systémů. Právě ta zkušenost s jednoduchým způsobem ovládání a uživatelská nezávislost na technickém prostředku nutí tradiční výrobce videokonferenčních technologií ke změnám a vývoji novějších a modernějších systémů, které samotným uživatelům usnadní sestavení videokonferenčního hovoru.

Tradiční videokonferenční architektura (on-premise)

Videokonferenční systémy v tradičním pojetí přišly z prostředí velkých korporací, které se pomocí této technologie snažily ušetřit náklady spojené s pravidelnými poradami napříč celou organizací, která v drtivé většině byla rozprostřena ve více zemích nebo celém světě. Z toho plynula některá specifika videokonferenčních systémů:

·       Komunikace v uzavřené privátní síti

·       Videokonferenční systém dostupný uživatelům jen v rámci vybavené konferenční místnosti

·       Systém plánování a využití videokonference měl omezená a striktní pravidla

·       Velice striktní pravidla pro sestavení hovoru s externími subjekty – např. zákaz příchozího volání přes IP z vnějšího internetu

·       Striktní vyžadovaní komunikačního protokolu – dříve ISDN, následně H.323, dnes ve většině případů SIP

Z těchto tradičních korporátních přístupů pak vychází videokonferenční architektura, která primárně zohledňuje tradiční přístupy kladené na IT komunikační infrastrukturu jako takovou. Ve většině případů pak tato videokonferenční architektura omezuje samotné uživatele a nutí je k využívat prostředky k sestavení videokonferenčního hovoru jen určitým způsobem. Postupem vývoje prošla i tato korporátní architektura vývojem a snaží se uživatelům přinést více svobody možností, ale striktní omezení a pevná pravidla pro využívání videokonferenčních systémů jsou více méně nastavena a uživatel je musí respektovat. Navíc málo, která společnost je natolik otevřená vůči využívání videokonferenční technologie k různým způsobům včetně otevření svého systému z/do internetu. Je to spojeno s relativně vysokými investicemi do videokonferenčního hardware, což nejsou jen videokonferenční jednotky, které uživatel fyzicky vidí v jednacích místnostech, ale v neposlední řadě je to i specifický IT hardware, který umožňuje videokonferenční spojení více současných uživatelů efektivně naplánovat a úspěšně v požadované kvalitě i realizovat. Setkáme se tady se zařízeními, jako jsou MCU, různé brány, Gatekeepery nebo SIP registrary a systémy umožňující bezpečný prostup přes bezpečnostní bránu – NAT Traversal včetně management software, který pak zastřešuje a řídí celé videokonferenční systém jako celek.

Videokonference jako služba

Od doby, kdy se IP telefonie stala naprosto běžnou součástí našeho života, o které nikdo už ani nepřemýšlí, uplynula relativně dlouhá doba a nikdo už ani nepřemýšlí o tom, že dnes si stačí koupit IP telefon, kde je v rámci nákupu přístroje zahrnuta měsíční paušální platba za službu pro připojení k veřejně dostupné IP ústředně, která je někde v internetu. De-facto je dnes naprosto běžné užívat telefon jako službu aniž by někdo o tom nějak hluboce přemýšlel.

Stejným způsobem je možné v dnešní době používat videokonferenční službu, která velice efektivním a jednoduchým způsobem umožňuje sestavovat videokonferenční hovory s více uživateli v jednom virtuálním meetingu. Opět k tomu stačí velice málo, buď si koupit svou vlastní konferenční jednotku nebo využít HW/SW vybavení svého počítače a zaplatit si dostupnou službu ve formě licencí a paušálu. S pokrokem vývoje technologie jsou tyto videokonferenční služby stále dokonalejší, přičemž zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti komunikace i přestože využívají nebezpečný internet jako přenosovou soustavu. S čím dál lepší dostupností vysokorychlostního internetu i zároveň stoupá kvalita samotné komunikace nehledě k tomu, že všeobecná dostupnost internetu a možnost využít přenosných zařízení (notebook) pak umožňuje videokonferenci sestavit kdykoliv, kdekoliv a s pomocí jakéhokoliv zařízení (nezávisle na HW a operačním systému zařízení). Toto posouvá využití videokonferenčního systému daleko za hranice, které byly striktně plánovány pro využívání v rámci interní komunikace společnosti. Videokonference se pak stává nedílnou součástí komunikace lidí.

Kdo s koho?

Videokonferenční komunikace ať už v provedení on-premise (v privátní infrastruktuře organizace) nebo jako cloudová služba de-facto simuluje schůzku všech participujících uživatelů v jednací virtuální jednací místnosti (Virtual Meeting Room – VMR). Takto sestavená virtuální místnost musí zajistit kvalitní připojení všech přistupujících uživatelů a z toho vyplývají některé zákonité skutečnosti. Pokud je VMR umístěno v korporátní síti a uživatelé svým připojením neopustí tuto korporátní síť (rozumějme tím i nadnárodní společnosti s privátní komunikační infrastrukturou), bude veškerý komunikační tok uživatelů soustředěn do datového centra společnosti. V drtivé většině případů jsou stávající komunikační struktury nadnárodních společností dostatečně dimenzovány, takže videokonferenční komunikace nebude mít v rámci korporátní sítě žádné zvláštní problémy. Jiná situace však nastává, pokud korporátní komunikační infrastruktura má zajistit videokonferenční službu i za hranicí korporátní sítě. Pak je opět veškerý datový provoz videokonferenčního spojení soustředěn do stejného datového centra uvažované společnosti. To už ale může mít nějaký dopad na kapacitu přístupu k centrálnímu videokonferenčnímu systému, v závislosti na požadované kvalitě a počtu současně přistupujících účastníků videokonferenčního spojení.

Z tohoto pohledu je myšlenka umístit centrální videokonferenční systém do hostovaného místa v internetu už má svoje opodstatnění. Tím se výrazně může změnit poměr datové zátěže hranice komunikační infrastruktury dané společnosti z hlediska vytížení komunikačních linek směrem do internetu. Od hostovaného komunikačního systému videokonference ke cloudové službě je pak už jen velice malý krůček, protože HW/SW vybavení nezbytné pro poskytování videokonferenční služby nemusí být nutně ve vlastnictví uvažované korporátní společnosti, ale toto vybavení může vlastnit poskytovatel služby, který příslušným SLA garantuje a vymezuje poskytování videokonferenčních služeb směrem ke korporátní společnosti jako uživatele.

Pro reálnější představu je v níže uvedené tabulce znázorněno srovnání obou řešení on-premise a jako služba (cloud) z různých úhlů pohledu.

 

Úhel pohledu/vlastnost Videokonference „on-premise“ Videokonference jako služba
Pořizovací náklady Nákup specifického HW/SW Zřizovací poplatky požadovaných služeb, smluvní podmínky a podpis SLA
Provozní náklady Administrace, obnova HW a SW licencí update/upgrade, uživatelská podpora, místo v serverovně a spotřeba el. Energie, školení administrátorů Pravidelné paušální poplatky, základní administrace služby
Zavedení nové služby dle potřeb uživatelů a rozvoje komunikace ve firmě Dokup SW licencí, administrace, někdy nutnost dokoupení nového HW Dokup licencí, popřípadě rozšíření o další službu
Rychlost zavedení nově požadované služby Dokup nového SW a HW, nastavení a zavedení nové služby Dokup licence pro novou službu
Přizpůsobení uživateli Nastavení administrátorem Nastavení v administraci (pokud lze)
Uživatelem požadované vlastnosti Nastavení administrátorem, popř. dokup SW/HW Vyjednávání s poskytovatelem (pokud lze)

 

Následující obrázek znázorňuje rozdíly ve zřízení videokonferenční služby „on-premise“ vs. cloud.

Jednoznačného vítěze tohoto duelu určit nelze, každý, kdo využívá nebo chce využívat videokonferenční systém jak pro své podnikání nebo pro soukromou komunikaci, bude preferovat ty vlastnosti, které jemu budou usnadňovat a využívat technologii k efektivní komunikaci. Právě na videokonferenčních systémech je názorně vidět to, jak lze technologii flexibilně přizpůsobit různým požadavkům uživatele tak, aby práce s technikou nebyla pro něj každodenním bojem, ale přinášela v maximální míře možnost plnohodnotné kvalitní komunikace s ostatními nezávisle na čase, místě a prostředcích, které k tomu uživatel použije

Z hlediska využití cloudové verze videokonference Vám rádi doporučíme produkt Videxio, který je součástí širokého portfolia služeb DNS Marketplace.