Intenzivní přípravný kurz pro zkoušku ISO/IEC 19770 SAM manažer/auditor

 

Kurz je rozdělen do 5 okruhů dle rozsahu zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce a to u Manažera pouze v písemné podobě, u Auditora po písemné zkoušce následuje ústní zkouška, která má dokázat praktické pochopení normy s ohledem na reálné nasazení do reálné organizace.

 

 

1. DEN:

Zákonné normy a nařízení

Tento okruh je zaměřen na legislativní rámec týkající se problematiky Software Asset Managementu a ICT, obvykle bývá školen pod názvem „Zákonné normy a nařízení v oblasti SAM“ a obsahuje:

 • Autorský zákon 121/2000 Sb.
 • Novela Autorského zákona 216/2006 Sb.
 • Zákon o účetnictví 563/1991 Sb. (§32)
 • Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb.
 • Zákon o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb.
 • Zákon o přestupcích 200/1990 Sb. (Hlava 6 AZ)
  • Trestní zákon 140/1961 Sb. (§152)
  • Novela Trestního zákona 40/2009 Sb. (§270)
  • Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 418/2011 Sb.
  • Občanský zákoník 40/1964 Sb.
  • Nový Občanský zákoník 89/2012 Sb.
  • Zákoník práce 262/2006 Sb. (§52 a §55)
  • Evropská legislativě

Standardně kurz trvá jeden den a je v něm kromě samotné přípravy na zkoušku brán zřetel na postupy policie či správců majetkových práv při sporech ohledně porušení práv duševního vlastnictví a v neposlední řadě je probírána problematika náležitostí nabývacích dokladů k duševnímu vlastnictví. Celý kurz zohledňuje spíše praktičnost využitelnosti získaných informací oproti teoretickému výkladu.

2. DEN:

Licence (co je licence, jak s ní pracovat)

Tento okruh je zaměřen na definici typologie obecného licencování, obvykle bývá školen pod názvem „Základní modely licencování“ a obsahuje:

 • Použité pojmy
 • Množstevní vymezení
 • FPP (Full Package Product)
 • Freeware/Personalware
 • Shareware
 • Free software (GNU/GPL, Open Source)
 • OEM (Original Equipment Manufacturer)
 • Multilicenční model
 • Dodavatelský model
 • Vlastní činnost
 • Cloud
 • BOYD

Standardně kurz trvá jeden den a je v něm kromě samotné přípravy na zkoušku dán důraz na obsahovou stránku licenčních smluv dle jednotlivých typologií licencí. Kurz učí, jak správně číst licenční ujednání, a na které aspekty si dát pozor při správném výkladu.

3. DEN:

Základní typy licencování

Tento okruh je zaměřen na přední výrobce software, v obvyklé praxi je školen pod názvem „Licenční minimum předních výrobců softwaru“ a obsahuje:

 • Licenční programy společnosti Microsoft
 • Licenční programy společnosti Adobe
 • Licenční programy společnosti IBM
 • Licenční programy společnosti HP
 • Licenční programy společnosti CA
 • Licenční programy společnosti VmWare

Standardně kurz trvá jeden den a je v něm kromě samotné přípravy na zkoušku dán důraz na obsahovou stránku licenčních smluv dle softwarových výrobců. Kurz učí, jak správně číst licenční ujednání, a na které aspekty si dát pozor při správném výkladu.

Podpůrné systémy pro SW audit

Tento okruh je zaměřen na obecnou definici náležitostí nástroje pro realizaci SW auditu, v obvyklé praxi je školen vždy jako součást nějakého jiného okruhu, pakliže není dán požadavek na předvedení určitého produktu. Kurz pro přípravu na zkoušku obsahuje:

 • Co je auditní nástroj?
 • S jakými informacemi pracuje?
  • Auditní nástroj a Usnesení vlády 624/01

Standardně kurz trvá max. půlden a je v něm pouze samotná příprava na zkoušku.

4. DEN:

Znalost normy ISO/IEC 19770-1

V tomto okruhu je účastník školen v těchto oblastech:

 • Použité pojmy
 • Procesy SAM a přehled základních požadovaných výstupů
 • Jak se připravit?
 • Proces řízení SAM
 • Hlavní správce SAM
 • Lokální správce SAM
 • Proces plánování a implementace SAM
 • Proces správy majetku SAM získaný inventurou
 • Proces ověření správy majetku SAM
 • Proces provozního řízení a integrace správy majetku SAM
 • Primární styčné procesy SAM

 

Standardně kurz trvá dva dny a je v něm kromě samotné přípravy na zkoušku dbáno i na praktický aspekt užití nabytých informací s nemalým obsahem zkušeností z praxe.

 

Speciální cena semináře: 25 000,- bez DPH za celý kurz. (Běžná cena 40 000,- bez DPH)

 

Kapacita semináře je striktně 8 míst – neváhejte tedy dlouho s registrací. Registraci můžete provést zde.